Matnni o‘girish

Lotin

عرب


Ushbu saytning matnni lotin/kirill yozuvlariga o‘giruvchi bo‘limi ham mavjud:

اوشبو سایت‌نینگ متننی لاتین/کیریل یازوولریگه اۉگیرووچی بۉلیمی هم موجود

imlo.insof.uz

Sayt kiritilgan matnni lug‘atdan foydalanib o‘giradi. Lug‘atdan tashqari so‘zlar va qo‘shimchalar arab yozuviga quyidagi qoidalar bo‘yicha o‘giriladi

Lotin harflari Arabga o‘girish qoidalari
A So‘z boshida va o‘rtasida kelganda "ا" harfiga alishtiriladi. So‘z oxirida kelganda "ه" harfiga alishtiriladi.
B Barcha hollarda "ب" harfiga alishtiriladi
D Barcha hollarda "د" harfiga alishtiriladi
E So‘z boshida kelganda "اې" diografiga alishtiriladi.
Qolgan barcha hollarda "ې" harfiga alishtiriladi
F Barcha hollarda "ف" harfiga alishtiriladi
G Barcha hollarda "گ" harfiga alishtiriladi
H Barcha hollarda "ه" harfiga alishtiriladi
I So‘z boshida kelganda "اي" diografiga alishtiriladi. "IY" bo‘g‘ini "ي" kabi o‘giriladi.
Qolgan barcha hollarda "ی" harfiga alishtiriladi
J Barcha hollarda "ج" harfiga alishtiriladi
K Barcha hollarda "ک" harfiga alishtiriladi
L Barcha hollarda "ل" harfiga alishtiriladi
M Barcha hollarda "م" harfiga alishtiriladi
N Barcha hollarda "ن" harfiga alishtiriladi
O So‘z boshida kelganda "آ" harfiga alishtiriladi.
Qolgan barcha hollarda "ا" harfiga alishtiriladi
P Barcha hollarda "پ" harfiga alishtiriladi
Q Barcha hollarda "ق" harfiga alishtiriladi
R Barcha hollarda "ر" harfiga alishtiriladi
S Barcha hollarda "س" harfiga alishtiriladi
T Barcha hollarda "ت" harfiga alishtiriladi
U So‘z boshida kelganda "او" harfiga alishtiriladi.
Qolgan barcha hollarda "و" harfiga alishtiriladi
V Barcha hollarda "و" harfiga alishtiriladi. "VA" so‘zi "و" kabi o‘giriladi
X Barcha hollarda "خ" harfiga alishtiriladi
Y "I" harfi bilan qo‘shilib kelganda "یی" kabi o‘giriladi
"E" harfi bilan qo‘shilib kelganda "یې" kabi o‘giriladi
"O" harfi bilan qo‘shilib kelganda "یا" kabi o‘giriladi
"U" harfi bilan qo‘shilib kelganda "یو" kabi o‘giriladi
Qolgan barcha hollarda "یٔ" harfiga alishtiriladi
Z Barcha hollarda "ز" harfiga alishtiriladi
O‘ So‘z boshida kelganda "اۉ" harfiga alishtiriladi.
Qolgan barcha hollarda "ۉ" harfiga alishtiriladi
G‘ Barcha hollarda "غ" harfiga alishtiriladi
Sh "S" va "H" harflari orasida tutuq belgisi kelganda ular alohida harf kabi o'giriladi
Qolgan barcha hollarda "ش" harfiga alishtiriladi
Ch Barcha hollarda "چ" harfiga alishtiriladi
’ (tutuq belgis) Barcha hollarda "ع" harfiga alishtiriladi

سَیت کیريتیلگن متننی لغتدن فایده‌لنیب اۉگیره‌دی. لغتدن تشقری سۉزلر و قۉشیمچه‌لر عرب یازوويگه قوییده‌گی قاعده‌لر بۉییچه اۉگیریله‌دی

عربگه اۉگیریش قاعده‌لری لاتین حرفلری
سۉز باشيده و اۉرته‌سیده کېلگنده "ا" حرفيگه الیشتیریله‌دی. سۉز آخریده کېلگنده "ه" حرفیگه الیشتیریله‌دی. A
برچه‌ حاللرده "ب" حرفیگه الیشتیریله‌دی B
برچه‌ حاللرده "د" حرفیگه الیشتیریله‌دی D
سۉز باشیده کېلگنده "اې" دیوگره‌فيگه الیشتیریله‌دی.
قالگن برچه حاللرده "ې" حرفیگه الیشتیریله‌دی
E
برچه‌ حاللرده "ف" حرفیگه الیشتیریله‌دی F
برچه‌ حاللرده "گ" حرفیگه الیشتیریله‌دی G
برچه‌ حاللرده "ه" حرفیگه الیشتیریله‌دی H
سۉز باشیده کېلگنده "اي" دیوگره‌فيگه الیشتیریله‌دی. "IY" بۉغینی "ي" کبی اۉگیریله‌دی.
قالگن برچه حاللرده "ی" حرفیگه الیشتیریله‌دی
I
برچه‌ حاللرده "ج" حرفیگه الیشتیریله‌دی J
برچه‌ حاللرده "ک" حرفیگه الیشتیریله‌دی K
برچه‌ حاللرده "ل" حرفیگه الیشتیریله‌دی L
برچه‌ حاللرده "م" حرفیگه الیشتیریله‌دی M
برچه‌ حاللرده "ن" حرفیگه الیشتیریله‌دی N
سۉز باشیده کېلگنده "آ" حرفیگه الیشتیریله‌دی.
قالگن برچه حاللرده "ا" حرفیگه الیشتیریله‌دی
O
برچه‌ حاللرده "پ" حرفیگه الیشتیریله‌دی P
برچه‌ حاللرده "ق" حرفیگه الیشتیریله‌دی Q
برچه‌ حاللرده "ر" حرفیگه الیشتیریله‌دی R
برچه‌ حاللرده "س" حرفیگه الیشتیریله‌دی S
برچه‌ حاللرده "ت" حرفیگه الیشتیریله‌دی T
سۉز باشیده کېلگنده "او" حرفیگه الیشتیریله‌دی.
قالگن برچه حاللرده "و" حرفیگه الیشتیریله‌دی
U
برچه‌ حاللرده "و" حرفیگه الیشتیریله‌دی. "VA" سۉزی"و" کبی اۉگیریله‌دی V
برچه‌ حاللرده "خ" حرفیگه الیشتیریله‌دی X
"I" حرفی بیلن قۉشیلیب کېلگنده "یی" کبی اۉگیریله‌دی
"E" حرفی بیلن قۉشیلیب کېلگنده "یې" کبی اۉگیریله‌دی
"O" حرفی بیلن قۉشیلیب کېلگنده "یا" کبی اۉگیریله‌دی
"U" حرفی بیلن قۉشیلیب کېلگنده "یو" کبی اۉگیریله‌دی
قالگن برچه حاللرده "یٔ" حرفیگه الیشتیریله‌دی
Y
برچه‌ حاللرده "ز" حرفیگه الیشتیریله‌دی Z
سۉز باشیده کېلگنده "اۉ" حرفیگه الیشتیریله‌دی.
قالگن برچه حاللرده "ۉ" حرفیگه الیشتیریله‌دی
O‘
برچه‌ حاللرده "غ" حرفیگه الیشتیریله‌دی G‘
"S" va "H" حرفلری آره‌سیده توتوق بېلگیسی کېلگنده اولر علیحده حرف کبی اۉگیریله‌دی
قالگن برچه حاللرده "ش" حرفیگه الیشتیریله‌دی
Sh
برچه‌ حاللرده "چ" حرفیگه الیشتیریله‌دی Ch
برچه‌ حاللرده "ع" حرفیگه الیشتیریله‌دی ’ (توتوق بېلگیسی)